Algemene Voorwaarden Suzan Biemans

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en Suzan Biemans.

Aanvragen van een dienst

Aanvragen van een dienst van Suzan Biemans dient te gebeuren via suzan@suzanbiemans.nl , ook na mondelinge afspraken wordt de afspraak via mail bevestigd. Schaf je een product of dienst aan via de website, dan geldt de factuur als bevestiging.
Door je aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Suzan Biemans bepaalt of samenwerken met jouw bedrijf plaats gaat vinden.

Boeking / samenwerking annuleren

Een boeking van een dienst of een samenwerking kan tot 14 dagen na aanvraag geannuleerd worden. Een boeking kan niet meer geannuleerd worden als de werkzaamheden rondom de betreffende dienst al in werking zijn gesteld. Wil je een boeking annuleren? Neem dan contact op via suzan@suzanbiemans.nl.  Bij het boeken van een dienst ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Tussentijdse beëindiging van de samenwerking / een traject

Zowel jij (als opdrachtgever) als de Suzan Biemans (als opdrachtnemer) kunnen een project of traject eenzijdig beëindigen als één van ons van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

Als je tot voortijdige beëindiging wil overgaan door andere redenen dan nalatigheid van Suzan Biemans, dan heeft Suzan Biemans recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de reeds gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

Suzan Biemans mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan haar te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Suzan Biemans verwacht kan worden. Suzan Biemans behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar of haar team reeds uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Ontbinding Contract

Suzan Biemans is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet realistisch is.
Als Suzan Biemans de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Als Suzan Biemans tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daar uit voort zouden kunnen vloeien.
Indien je je verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Suzan Biemans gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan als verantwoordelijke van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding dan wel schadeloosstelling verplicht.

Prijzen

Alle prijzen op www.suzanbiemans.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

Betaling

Facturering gebeurd vooraf, je kunt kiezen voor betaling met IDeal of vooraf overmaken. De betalingen voor Suzan Biemans worden uitgevoerd door Mollie. Facturen worden verzonden via Moneybird.

  • Alle facturen worden vooruit gefactureerd.
  • Voor diensten betaal je vooraf per dienst. Nadat jouw betaling voor de dienst is ontvangen, zullen de werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet.
  • De gefactureerde uren zijn 3 maanden geldig, eenmalige uren zijn 1 maand geldig, binnen deze drie (of een)  maand(en) worden de door jouw betaalde uren door mij gemaakt, daarna vervallen de gefactureerde uren.
  • Webdesign: Bij akkoord van de offerte ontvang ik een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag, de resterende 50% dient te zijn voldaan vóór afronding van de opdracht.
  • Heb je, na overleg met Suzan Biemans, gekozen voor termijnbetaling? Dan betaal je de eerste termijn direct bij boeking en de volgende termijnen elk een maand later totdat alle termijnen zijn voldaan.
  • Betalingen die via facturering lopen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien na het verstrijken van deze termijn door Suzan Biemans nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.
  • Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de klant.

 

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Door samen te werken met Suzan Biemans ga je ermee akkoord dat Suzan Biemans afbeeldingen, foto’s, quotes en tekst(gedeelten) van jouw website/webshop/blog gebruikt ten behoeve van jouw bedrijf.

  • Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van Suzan Biemans berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en ook het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website van Suzan Biemans is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website van Suzan Biemans is verboden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door Suzan Biemans.
  • Suzan Biemans is niet aansprakelijk voor schade dan wel boetes, van welke aard ook, ontstaan doordat het bedrijf gebruik heeft gemaakt van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een derde partij. Als Suzan Biemans  onbedoeld toch ongeoorloofd gebruik maakt/ heeft gemaakt van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een derde partij en deze andere partij is hier niet mee akkoord, dan kan daarvoor contact worden opgenomen met Suzan Biemans en zullen wij dit uitzoeken met het betreffende bedrijf waarvoor wij werken.

 

Aansprakelijkheid

Suzan Biemans is niet aansprakelijk voor:
1. Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in het door jou verstrekte (tekst- en beeld- ) materiaal.
2. Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.
3. De gegevens op jouw eigen website en social media.
4. Defecten of onvolkomenheden aan door jou geleverde producten/diensten aan derden.
5. Miscommunicatie, geschillen of problemen tussen jou en derden met of zonder tussenkomst van Suzan Biemans.
6. De gevolgen van het al dan niet opvolgen van adviezen van Suzan Biemans.

Suzan Biemans is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan hen toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Suzan Biemans aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
2. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met het bedrijf welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.
De aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat klant betaald heeft.

Aansprakelijkheid van Suzan Biemans voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar suzan@suzanbiemans.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht

Suzan Biemans is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jouw bedrijf indien Suzan Biemans daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen dat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Suzan Biemans geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Suzan Biemans niet in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen. Suzan Biemans kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Suzan Biemans en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Overige bepalingen

Partijen dienen feiten, overeenkomsten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.  Bloggers, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en overeenkomst afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Ebooks van Suzan Biemans zijn alleen voor eigen gebruik. Op alle informatie, teksten en video’s geldt een kopieer verbod.

Identiteit Suzan Biemans

Suzan Biemans – Peters
Telefoonnummer: 06-29522613
E-mailadres: suzan@suzanbiemans.nl
KvK-nummer: 51824647
Btw-identificatienummer: NL001867996B52
IBAN: NL09 KNAB 0256 2468 74 ten name van Suzan Biemans te Duiven

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 maart 2024.

 

Stuur een appje
Heb je een vraag? App gerust!
Appen met Suzan
Hoi, Suzan Biemans hier!

Heb je een vraag over mijn aanbod of wil je iets anders vragen? Stuur me gerust een appje.